POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

 

P.H.U. 'Auto-Master' Wojciech Raszke z siedzibą w Gdyni, ul. płk. Stanisława Dąbka 26A, 81-­107 Gdynia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5860108490, zwany dalej: Auto-Master.

 

Dane osobowe zbierane przez Auto-Master w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

Auto-Master dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów.

 

Auto-Master z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Auto-Master opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Auto-Master stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Auto-Master do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Dane osobowe

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: P.H.U. 'Auto-Master' Wojciech Raszkez siedzibą w Gdyni, ul. płk. Stanisława Dąbka 26A, 81-­107 Gdynia. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z namiza pomocą poczty elektronicznej: biuro@automaster.pl.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną  art. 6 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

        ● Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Auto-Master wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

       ● Kontakt z Auto-Master poprzez stronę internetową wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

       ● Dane udostępnione w treści umowy zawieranej z Auto-Master są wykorzystywane w celu:

○ wykonania umowy świadczenia usługi tj. przeprowadzanie badań technicznych, napraw i konserwacji pojazdów, złożenia  oferty usług, umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu zawarcia umowy/zlecenia/negocjacji, informowania o statusie zlecenia i akceptacji do realizacji;

○ ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi, zamówienia usług oraz innych czynności niezbędnych do udowodnienia istnienia roszczenia lub czynności wynikających z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej; rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w jakiejkolwiek innej formie.

 

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

           ● kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

           ● kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

           ● kiedy Auto-Master uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

          ● żądania dostępu do swoich danych osobowych,

          ● żądania sprostowaniaswoich danych osobowych,

          ● żądania usunięciaswoich danych osobowych,

          ● żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

          ● wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania danych osobowych,

          ● żądania przeniesieniadanych osobowych,

          ● złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:

         ● dostępu do danych osobowych,

         ● uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców      tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

        ● uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Niektóre dane jak np.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Auto-Master. Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez okres 5 lat od daty realizacji zamówienia.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami danych osobowych są następujące kategorie odbiorców:

       ● odpowiednio Zleceniodawcy lub Podwykonawcy – Zleceniodawca i Podwykonawca samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. Podwykonawca po uzyskaniu od Administratora danych osobowych Zleceniodawców jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO,

      ● Integra Software (CDS MIODUSZEWSKI Maciej Mioduszewski) - oferująca oprogramowanie do obsługi warsztatów samochodowych,

      ● DEKRA Polska sp. z o.o. oraz DEKRA Certification sp. z o.o. - oferujące obsługę biznesową warsztatów samochodowych,

      ● home.pl S.A. - oferująca usługi hostingowe,

      ● Wiking Ochrona (Witold Stochmiałek FIRMA 'WIKING' AGENCJA OCHRONY MIENIA I KONWOJE) - oferująca usługi ochrony,

      ● organom państwowym, np. prokuraturze, Policji, PUODO, Prezesowi UOKiKu, jeżeli się o to do nas zwrócą,

      ● dodatkowo możemy udostępniać dane zanonimizowane (takie, które nie mogą Cię zidentyfikować), zewnętrznym podmiotom.

 

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Auto-Master powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy każdorazowo informować na naszej stronie.