Warunki gwarancji

 

AUTO - MASTER,

należącym do sieci Bosch Car Service

 

     Czas trwania gwarancji

1.   Gwarancja udzielana jest na okres 10 (słownie: dziesięciu) miesięcy od daty wykonania usługi, lecz nie dłużej niż̇ do  chwili przekroczenia przebiegu 10.000 (słownie: dziesięciu) tysięcy kilometrów od wykonania usługi (decydujące jest wcześniejsze zajście jednego z wymienionych zdarzeń́). W niektórych przypadkach okres ten może ulec zmianie (np. 3 miesiące na regenerację części)

 

     Zakres ochrony gwarancyjnej

​2. Niniejsze Warunki gwarancji dotyczą̨ usług wykonywanych w serwisie Auto - Master, należącym do sieci serwisów samochodowych Bosch Car Service i obejmują̨ wyłącznie uszkodzenia wynikające z następujących rodzajów usług:

     a. Czynności przeglądowe

     b. Usługi związane z wymianą podzespołów

     c. Usługi związane z produktami sezonowymi (np. opony letnie i zimowe)

 

3. Uprawnienia z gwarancji przysługują̨ właścicielom pojazdów, których pojazdy były serwisowane w zakresie określonym w pkt 2 powyżej, przy spełnieniu następujących warunków:

     a. Terminowe wykonywanie przeglądów okresowych w danym pojeździe– zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu;

     b. Dobór i montaż̇ części i podzespołów w pojeździe w serwisie Bosch Car Service.

     c. Złożenie reklamacji na usługę̨ w serwisie, który wykonał usługę̨ lub w innym serwisie z sieci Bosch Car Service, zgodnie z zasadami procedury „Gwarancja naprawy w sieci”.

 

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania wykonania ponownie usługi, a jeżeli wskutek nienależycie wykonanej usługi doszło do uszkodzenia podzespołu – do naprawy tego podzespołu. W szczególnych wypadkach serwis może podjąć́ decyzję o wydaniu nowego podzespołu zamiast naprawy.

 

5. W przypadku reklamacji zasadnej Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż̇ w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Serwisu, a w przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest weryfikacja wymienianego podzespołu w zakładzie badawczym producenta lub w innym zakładzie specjalistycznym – Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż̇ w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników weryfikacji.

 

     Informacje dodatkowe

6. Gwarancja dotyczy usług serwisowych wykonywanych w serwisie Auto - Master, zrzeszonym w sieci Bosch Car Service na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

7. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z transportem i unieruchomieniem pojazdu.

 

8. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień́ wynikających z przepisów o rękojmi za wady.