OGÓLNE WARUNKI NAPRAWY

Ponieważ naprawa z użyciem części niewiadomego pochodzenia niesie za sobą ryzyko komplikacji przy montażu oraz trudności w procesie reklamacyjnym, nasz serwis nie pracuje na materiałach dostarczanych przez klientów.

1.  Usługi wykonywane są na żądanie klienta na podstawie umowy zlecenia naprawy i wykonywane z zachowaniem procedur producenta pojazdu.

 

2.  Wykonanie treści zlecenia obejmuje diagnozowanie stanu pojazdu oraz wymianę części lub podzespołu.

 

3.  Przy przyjmowaniu pojazdu wystawiany jest druk zlecenia naprawy z wyszczególnieniem czynności naprawczych do wykonania wraz z określeniem szacunkowej wartości naprawy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania

 

4.  Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych i zwiększenia kosztów naprawy, Serwis poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu usług. Formę zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail, faks) każdorazowo określi Serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy, a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu bądź urządzenia, Serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek. Zwiększenie szacunkowych kosztów naprawy do 10% ustalonej ceny nie wymaga akceptacji Klienta

 

5.  Podpis klienta lub jego pełnomocnika na zleceniu oznacza:

     -  Potwierdzenie, że klient zapoznał się z ogólnymi warunkami naprawy i wyraża na nie zgodę.

     -  Zawarcie umowy zlecenia na wykonanie usługi.

 

6.  Naprawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za akcesoria i urządzenia zainstalowane w pojeździe oraz za inne przedmioty znajdujące się w pojeździe, przekazane po ich uprzedniej inwentaryzacji, a także za poziom paliwa odnotowany przy przyjmowaniu pojazdu do naprawy.

 

7.  Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości Serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy urządzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższemu terminowi odbioru, Serwis zacznie naliczać opłatę parkingową za każdy dzień przestoju pojazdu lub urządzenia niewynikający z winy naprawiającego, według cennika za parkowanie.

 

8.  Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 3 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego w piśmie wysłanym do właściciela oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy lub urządzenia.

 

9.  Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w Serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w Serwisie i na żądanie Klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należność za wykonane zlecenie jest płatna na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, gotówką w kasie Serwisu przed wydaniem pojazdu bądź urządzenia lub inną formą płatności wskazaną przez Serwis (karta, przelew). Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub urządzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej, począwszy od dnia wymagalności.

 

10.  W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia naprawy, Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.

 

11.  Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. 10. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się przechowaniem rzeczy tego rodzaju bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.

 

12.  Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.

 

13.  Na części i usługi wykonane w serwisie udzielona jest gwarancja zgodnie z WARUNKAMI GWARANCJI określonymi w osobnym regulaminie. 

 

14.  Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Serwisu.

 

15.  Administratorem danych osobowych Klientów jest Serwis P.H.U. AUTO-MASTER WOJCIECH RASZKE, w którym realizowana jest naprawa. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi naprawy oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. Zagadnienie ochrony danych osobowych wewnątrz P.H.U. Auto-Master rozwija kompleksowo dokument "Polityka Prywatności"

 

16.  Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi.

 

17. Klientowi przysługuje prawo do:

       a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,

       b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,

       c. żądania usunięcia swoich danych osobowych,

       d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

       e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

       f. żądania przeniesienia swoich danych osobowych,

      g. złożenia skargi do organu nadzorczego.

  W celu realizacji przysługujących Klientowi praw powinien się skontaktować z Serwisem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@automaster.pl. Polityka prywatności Serwisu jest dostępna na stronie internetowej www.automaster.pl

 

18.  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji o statusie zlecenia serwisowego dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

 

19.  Postanowienia niniejszych ogólnych warunków niezgodne z art. 385 i n. kc. obowiązują wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami.